Man häller vätska från provrör ner i ett mätglas.

Naturvetenskapsprogrammet

Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, kemiska processer samt fysikaliska fenomen och skeenden.

Matematik är ett eget ämne med sin särart och ett hjälpmedel vars begrepp och symbolspråk används för att utforma modeller i avsikt att förstå och analysera samband inom andra ämnesområden. Utbildningen ska stimulera din nyfikenhet och kreativitet samt din förmåga till analytiskt tänkande.

Naturvetenskapligt förhållningssätt

Genom utbildningen utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Du ges därför möjlighet att utveckla en förmåga att värdera olika typer av källor och kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund. Förståelse av naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Experiment, laborationer, fältstudier och andra jämförbara praktiska moment är därför centrala inslag i utbildningen.

Språket som redskap

Språket är ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. Du utvecklar din förmåga att argumentera och att uttrycka dig i avancerade skriv- och talsituationer med anknytning till naturvetenskap och matematik. Du utvecklar även förmågan att kunna förstå, läsa och skriva om samt diskutera grundläggande naturvetenskap på engelska.

Inriktningar och profiler

Uppdaterad