Naturvetenskapsprogrammet

Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, kemiska processer samt fysikaliska fenomen och skeenden.

Matematik är ett eget ämne med sin särart och ett hjälpmedel vars begrepp och symbolspråk används för att utforma modeller i avsikt att förstå och analysera samband inom andra ämnesområden. Utbildningen ska stimulera din nyfikenhet och kreativitet samt din förmåga till analytiskt tänkande.

Naturvetenskapligt förhållningssätt

Genom utbildningen utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Du ges därför möjlighet att utveckla en förmåga att värdera olika typer av källor och kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund. Förståelse av naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Experiment, laborationer, fältstudier och andra jämförbara praktiska moment är därför centrala inslag i utbildningen.

Språket som redskap

Språket är ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. Du utvecklar din förmåga att argumentera och att uttrycka dig i avancerade skriv- och talsituationer med anknytning till naturvetenskap och matematik. Du utvecklar även förmågan att kunna förstå, läsa och skriva om samt diskutera grundläggande naturvetenskap på engelska.

Inriktning naturvetenskap

Inriktningen naturvetenskap ska ge fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Vi profilerar oss genom att du läser Matematik 5 samt Naturvetenskaplig specialisering, där du får välja att fördjupa dig inom ett naturvetenskapligt fält. Lärarna har god insyn i aktuell forskning och breda kontaktnät. Flera är även disputerade.

Programfördjupningskurser 200 poäng

  • Matematik 5, 100 poäng
  • Naturvetenskaplig specialisering, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2025: Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap, Norra Reals gymnasium (pdf, 233 kB, nytt fönster)

Inriktning naturvetenskap, profil forskning

Du får träna på att själv formulera naturvetenskapliga frågeställningar, designa undersökningar samt sammanställa och utvärdera dina resultat. Dessutom tränar vi på att presentera resultat och undersökningar för olika målgrupper. Vi arbetar ofta tvärvetenskapligt och tematiskt.

Förutom att läsa filosofi genomför du även ett valfritt forskningsprojekt. Det förbereder dig mycket väl för ditt avslutande gymnasiearbete och för framtida forskarstudier. I åk 3 gör du dessutom en kort praktik hos någon forskargrupp.

Programfördjupningskurser 200 poäng

  • Filosofi 1, 50 poäng
  • Filosofi 2, 50 poäng
  • Naturvetenskaplig specialisering, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2025: Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap profil forskning, Norra Reals gymnasium (pdf, 148 kB, nytt fönster)

Inriktning naturvetenskap, profil matematik

Profilen syftar till att stimulera ditt matematiska tänkande. Du utvecklar förmågan att använda matematik för att behandla naturvetenskapliga och andra problemställningar. Att öva kreativitet, initiativförmåga och förmåga att lösa problem, enskilt och i grupp, är väsentliga inslag i utbildningen.

Har du betyg i kurserna Matematik 1c och 2c erbjuder vi kursen Matematik 3c till dig direkt i årskurs 1

Programfördjupningskurser 200 poäng

  • Matematik specialisering, 100 poäng
  • Matematik 5, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2025: Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap profil matematik, Norra Reals gymnasium (pdf, 213 kB, nytt fönster)

Inriktning naturvetenskap, profil miljövetenskap

Hållbar utveckling är idag ett centralt begrepp för både forskningen, näringslivet och politiken. Begreppet innebär att säkerställa mänskligt välbefinnande och skapa fungerande samhällen med ekonomisk utveckling i balans med jordens resurser och ekologiska system.

Programfördjupningskurser 200 poäng

  • Politik och hållbar utveckling, 100 poäng
  • Geografi 1,100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2025: Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap profil miljö, Norra Reals gymnasium (pdf, 215 kB, nytt fönster)

Uppdaterad