Samhällsvetenskapsprogrammet

Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och i världen.

Utbildningen utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. I detta ingår kunskaper om människor som individer, som gruppmedlemmar och som deltagare i en samhällsgemenskap, samt om samhällens strukturer, verksamheter och funktioner. Utbildningen behandlar även frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Du utvecklar din förståelse av hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle.

Samhällsvetenskapliga perspektiv

Vi arbetar med makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter. I detta ingår studier av faktorer som kan påverka och förklara det som sker i samhället alltifrån den lokala till den globala nivån. Utbildningen ger ett historiskt perspektiv för att du med hjälp av det förflutna ska förstå förhållanden i dagens samhälle och orientera dig inför framtida samhällsförändringar.

Utifrån studier av samhällsfrågor ges du möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. I detta ingår att kunna avgöra om påståenden är grundade på fakta och att kunna urskilja värderingar i olika typer av källor. Du utvecklar därför din förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet.

Medier och informationsteknik

Du studerar mediernas och informationsteknikens förutsättningar och möjligheter. Du ges därför möjlighet att utveckla dels kunskaper om kommunikation och om hur åsikter och värderingar uppkommer, dels färdigheter i att kommunicera och presentera dina kunskaper, bland annat med hjälp av digitala verktyg och medier.

Inriktning samhällsvetenskap

Inriktningen samhällsvetenskap ger dig kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Inom inriktningen breddas och fördjupas din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang.

Inriktningen utvecklar även din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen vilket sker genom ämnesintegrerat samarbete.

Programfördjupningskurser 200 poäng

  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng
  • Samhällskunskap – Internationella relationer, 100 poäng
  • Visuell kommunikation, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2025: Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap, Norra Reals gymnasium (pdf, 217 kB, nytt fönster)

Inriktning samhällsvetenskap, profil miljövetenskap

Hållbar utveckling är idag ett centralt begrepp för både forskningen, näringslivet och politiken. Begreppet innebär att säkerställa mänskligt välbefinnande, skapa fungerande samhällen med ekonomisk utveckling, i balans med jordens resurser och ekologiska system.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Politik och hållbar utveckling, 100 poäng
  • Samhällskunskap – Internationella relationer, 100 poäng
  • Naturkunskap 2, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2025: Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap profil miljö, Norra Reals gymnasium (pdf, 217 kB, nytt fönster)

Uppdaterad