Ungdomar och en lärare vid bord med skolböcker

Samhällsvetenskapsprogrammet

Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och i världen.

Utbildningen utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. I detta ingår kunskaper om människor som individer, som gruppmedlemmar och som deltagare i en samhällsgemenskap, samt om samhällens strukturer, verksamheter och funktioner. Utbildningen behandlar även frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Du utvecklar din förståelse av hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle.

Samhällsvetenskapliga perspektiv

Vi arbetar med makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter. I detta ingår studier av faktorer som kan påverka och förklara det som sker i samhället alltifrån den lokala till den globala nivån. Utbildningen ger ett historiskt perspektiv för att du med hjälp av det förflutna ska förstå förhållanden i dagens samhälle och orientera dig inför framtida samhällsförändringar.

Utifrån studier av samhällsfrågor ges du möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. I detta ingår att kunna avgöra om påståenden är grundade på fakta och att kunna urskilja värderingar i olika typer av källor. Du utvecklar därför din förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet.

Medier och informationsteknik

Du studerar mediernas och informationsteknikens förutsättningar och möjligheter. Du ges därför möjlighet att utveckla dels kunskaper om kommunikation och om hur åsikter och värderingar uppkommer, dels färdigheter i att kommunicera och presentera dina kunskaper, bland annat med hjälp av digitala verktyg och medier.

Inriktningar och profiler

Uppdaterad